energy corner

Eòlica

L'energia eòlica és la que produeix un generador elèctric que funciona amb la força de la rotació de les pales d'un molí de vent. L'energia del vent és la més coneguda de les renovables.

Juntament amb l'energia hidràulica, l'eòlica és lenergia renovable que l'home ha utilitzat desde sempre i per això la imatge del molí ens agrada i l'acceptem sense reserves. A diferència del sol, el vent té un comportament molt diferent d'unes zones a les altres i per això s'ha d'estudiar molt bé on instal·lar un molí de vent.

L'energia minieòlica, indicada per a vivendes unifamiliars, parteix de unes dimensions del molí de 4 metres de diàmetre i pot arribar a produïr fins a 30kw/h si hi ha bones condicions de vent. Es pot instal·lar a partir de 12 o 15 m d'altura.

Donat que el molí funciona les 24h del dia i que normalment per la nit és major la força del vent, la instal·lació ideal es dona quan el molí de vent pot conectar-se a la xarxa elèctrica. Funciona de la següent manera: quan el molí no dona suficient energia per a atendre les necessitats de les vivendes disposem de la xarxa, i a les hores que menys electricitat consumim (normalment a la nit), el generador torna tranquilament a la xarxa tot el que abans hem conssumit. Un petit molí de vent de quatre metres pot produïr electricitat suficient per a atendre les necessitats d'una vivenda unifamiliar.

Eòlica

Components

El molí de vent

El molí de vent

Hauríem de dir "generador eòlic" pero en realitat són les dues coses; un molí de vent amb un generdor elèctric incorporat. És un aparell d'alta tecnologia i es monta d'un sol cop. Té un maneteniment mínim donada la capacitat dels materials amb què està fet, però ha de cuidar-se per aconsseguir el rendiment que esperem.

La torre

Per que el generador funcioni bé, ha d'estar a una altura de entre 12 i 15 metres. S'aconssegueix normalment amb la torre; un tub metàl·lic que varía de longitut segons les condicions de la zona (altura, arbres del voltant, estudi del vent, etc.)

La resta de components son iguals que en energia fotovoltàica. Un altre de les raons per a buscar una solució que combini les dues tecnologies.

El inverssor

El inverssor

La corrent elèctrica que surt del generador eòlic és una corrent continua, que tot i que es pos fer servir directament, les distàncies la deviliten molt i s'ha de convertir en alterna quan abans millor. D'això s'encarrega un aparell anomenat inverssor.

Les bateries

Sempre s'ha de tenir present que el generador eòlic dóna electricitat només si reben energia del vent. Si volem un servei continu, haurem d'enmagatzemar part de l'energia produïda quan el molí de vent no estigui actiu. Això s'aconssegueix amb les bateries.

Altres components

Apart del molí de vent, l'inverssor i les bateries, una instal·lació eòlica té altres components com el cablejat, conectors, reguladors de tensió, etc..